หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
 
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ
 
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ 2561  
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ
นายสานิตย์ หาญรับ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธา
ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฯ จำนวน 100 คน
ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ บรรยายในหัวข้อการจัดทำแผนพั
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

  แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร๋การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด โดยนำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำและประกาศใช้แล้วไปสู่การปฏิบัติตามกฏหมายหรือระเบียบที่กำหนดไว้
  จากหลักการดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นจุดเริ่มต้นกระบวนกานในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำและการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนซึ่งกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีขั้นตอนวิธีการแต่งตั้งรวบรวมปัญหาความต้องการเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนา การพิจารณาให้ความเห็นชอบ การประกาศใช้ และการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ จึงจำเป็นต้องทราบถึงหลักเกณท์และแนวทางปฏิบัติ หรือวิธีการ ตามระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับปัจจุบัน)
  ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะของผู้บริหาร ผุ้นำท้องถิ่น ผุ้นำท้องที่ และพนักงานส่วนตำบล ให้มีความพร้อมกับภารกิจต่างๆ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก        
  (นายสานิตย์ หาญรบ) ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้
มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ย. 2561 เวลา 15.22 น. โดย คุณ กวีศันต์ ดวงชัยภูมิ

ผู้เข้าชม 101 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 มี.ค. 2558